เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
 
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดวทก.

คำค้น:

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
 
      เนื่องจาก การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้วิทยาลัยฯ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค งานห้องสมุด จึงมีข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ ดังนี้
 

ข้อควรปฏิบัติของผู้เข้าใช้บริการ
 
1. อนุญาตให้ผู้เข้าใช้บริการที่ผ่านการตรวจคัดกรอง หรือที่มีสติ๊กเกอร์ยืนยันการตรวจคัดกรอง เข้าใช้บริการเท่านั้น (กรณีที่ไม่ผ่านการตรวจคัดกรอง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของ ผู้เข้าใช้บริการอุณหภูมิปกติ เจ้าหน้าที่จะติดสติกเกอร์ และให้เข้าใช้บริการได้ตามปกติ ถ้าอุณหภูมิ 37.3 ขึ้นไป 
ทางเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการ (และจะดำเนินการแจ้งอาจารย์กลุ่มคัดกรองของวิทยาลัยต่อไป)
 
2. บังคับให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยของตนเอง ตลอดระยะเวลาการเข้าใช้บริการในห้องสมุด และใช้เจลล้างมือที่จัดเตรียมไว้ก่อนเข้าใช้บริการ

3. ผู้เข้าใช้บริการต้องลงชื่อเข้า - ออก ทุกครั้ง

4. ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระ สิ่งของต่างๆ เข้าห้องสมุด (ยกเว้นทรัพย์สินมีค่า เช่น โน๊ตบุ๊ค กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ)

5. ม่อนุญาตให้เคลื่อนย้าย โต๊ะ เก้าอี้ ผู้เข้าใช้บริการต้องนั่งตามจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น

6. ผู้เข้าใช้บริการ 1 ท่าน จะมีเวลาในการศึกษาค้นคว้า ได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

 

ขั้นตอนในการบริการ รับ - คืน – ค่าปรับเกินระยะเวลาที่กำหนดส่ง
 
1. กรณีผู้เข้าใช้บริการ ยืม – หนังสือ (คืนหนังสือ ในกรณีที่มีค่าปรับเกินระยะเวลาที่กำหนดส่ง) ให้ยืนห่างกันตามจุดที่เจ้าหน้าที่มาร์คไว้ รวมถึงการใช้บริการตอบคำถามด้วยเช่นกัน

2. การคืนหนังสือที่ไม่เกินระยะเวลากำหนดส่ง ผู้คืนสามารถวางหนังสือ ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ และจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับคืนในระบบต่อไป (ห้ามวางหนังสือที่เกินกำหนดส่ง ให้ติดต่อคืนกับเจ้าหน้าที่โดยตรง)

3. หากหนังสือที่ผู้เข้าใช้บริการยืมไปแล้วถึงกำหนดส่ง แต่ต้องการยืมต่อ ให้แจ้งใน Line กลุ่ม library kmpht โดยพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล – บาร์โค้ด หนังสือ จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วดำเนินการยืมต่อให้ พร้อมแจ้งกลับว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

     

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

หลักโภชนาการคลินิกและการจัดการอาหาร..
วิโรจน์ ไววานิช..
การจัดการภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ =..
วีรศักดิ์ เมือง..
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 :การป้องกันและก..
วิโรจน์ เจียมจร..
การปฐมพยาบาล =First Aids /รำแพน พรเ..
รำแพน พรเทพเกษม..
กลยุทธ์การสอนคิดวิเคราะห์||กลยุทธ์...
สุวิทย์ มูลคำ
พืชสมุนไพรประเภทเถา-เครือ /สมบูรณ์ ..
สมบูรณ์ เกียรติ..
Merrill's atlas of radiographic pos..
Long, Bruce W.,..
ตำราการนวดไทยบำบัด 2 และ 3 /ผู้เขีย..
พระครูอุปการพัฒ..
Chest x-ray made easy /Jonathan Cor..
Corne, Jonathan..
Image processing with MATLAB :appli..
Demirkaya, Omer..
Biomedical image analysis recipes i..
Reyes-Aldasoro,..
Diagnostic imaging /Peter Armstrong..
Armstrong, Pete..
Handbook of MRI technique /Catherin..
Westbrook, Cath..
Introduction to sectional anatomy /..
Madden, Michael..
Medical imaging :techniques, reflec..
Carver, Elizabe..
Sectional anatomy by MRI and CT /Ma..
Anderson, Mark ..
Handbook of interventional radiolog..
Kandarpa, Krish..
Computed tomography :physical princ..
Seeram, Euclid
Ball and Moore's essential physics ..
Ball, John,TDCR..
Examination review for radiography ..
Giordano, Selle..
Essentials of radiologic science /D..
Orth, Denise||F..
Radiologic science for technologist..
Bushong, Stewar..
Introduction to radiologic & imagin..
Adler, Arlene M..
Quality and safety in medical imagi..
Kanne, Jeffrey P.
The essential physics of medical im..
Bushberg, Jerro..
Physics in nuclear medicine /Simon ..
Cherry, Simon R..
The handbook of medical image perce..
Samei, Ehsan,ed..
Digital Radiography and PACS /Chris..
Carter, Christi..
Atlas of imaging anatomy /[editor b..
Olivetti, Lucio..
Medical imaging :technology and app..
Farncombe, Troy..
Basic clinical radiobiology /edited..
Joiner, Michael..
Biomolecular action of ionizing rad..
Lehnert, Shirley
Free radicals in biology and medici..
Halliwell, Barr..
Fundamentals of pediatric imaging /..
Donnelly, Lane ..
Clinical imaging :with skeletal, ch..
Marchiori, Denn..
Magnetic resonance imaging handbook..
Saba, Luca,edit..
Interventional ultrasound :a practi..
Dietrich Christ..
Chapman and Nakielny's guide to rad..
Watson, Nick,ed..
Weir & Abrahams' imaging atlas of h..
Spratt, Jonatha..
Diagnostic ultrasound :imaging and ..
Shung, K. Kirk
Magnetic resonance imaging :physica..
Bushong, Stewar..
Quality management in the imaging s..
Papp, Jeffrey
Radiation protection in medical rad..
Statkiewicz-She..
Specialty imaging.Functional MRI /J..
Anderson, Jeffr..
Study guide and laboratory exercise..
Hedrick, Wayne ..
Bontrager's handbook of radiographi..
Lampignano, Joh..
Magnetic resonance imaging :physica..
Brown, Robert W..
Point-of-care ultrasound fundamenta..
Wagner, Paul R...
Learning radiology :recognizing the..
Herring, William
Sonography principles and instrumen..
Kremkau, Freder..
Radiographic pathology for technolo..
Kowalczyk, Nina
Principles and Practice of Radiatio..
Washington, Cha..
Radiographic imaging and exposure /..
Fauber, Terri L.
MRI in practice /Catherine Westbroo..
Westbrook, Cath..
Radiography essentials for limited ..
Long, Bruce W.|..
A practical approach to medical ima..
Berry, Elizabet..
MRI from picture to proton /Donald ..
McRobbie, Donal..
แคลคูลัส 1 /ดำรงค์ ทิพย์โยธา, ณัฏฐน..
ดำรงค์ ทิพย์โยธ..
Radiology 101: The basics and funda..
Farrell, Thomas..
รวมกฎและสูตร แคลคูลัส ระดับมหาวิทยา..
เลิศ สิทธิโกศล
การวัดปริมาณรังสีเอกซ์ :จากการตรวจว..
ศุภวิทู สุขเพ็ง
MRI :หลักการและความปลอดภัยในการใช้ง..
ไพรัช สายวิรุณพ..
CT- and MR-guided interventions in ..
Mahnken, Andrea..
ปัญหาที่พบบ่อยทางรังสีวิทยา =Common..
สิริพร หิรัญแพท..
Digital image quality in medicine /..
Pianykh, Oleg S.
Sonography scanning :principles and..
Tempkin, Betty ..
Multi-detector CT imaging :Abdomen,..
Saba, Luca,edit..
Patient Care in Radiography :With a..
Ehrlich, Ruth A..
ข้อสอบภาคปฏิบัติเภสัชกรรมไทย/พิเชษฐ..
พิเชษฐ์ เลิศธร..
คู่มือรวมกฎหมายและพระราชบัญญัติสำหร..
ภาณุภัทร วงศ์วร..
ไม่เก่งคณิต ทำยังไงให้ติดราชการ /จั..
ศรัณย์ จารุเวฬ|..
คู่มือสอบรับราชการ กรมส่งเสริมการปก..
อุดม สุขทอง
Radiobiology for the Radiologist /E..
Hall, Eric J. |..
Physics of radiation therapy ||Khan..
Gibbons, John P.
ปฏิบัติการพยาบาล สูติศาสตร์-นรีเวชว..
ยุวดี วัฒนานนท์..
การประเมินภาวะโภชนาการ /จินตนา สุวิ..
จินตนา สุวิทวัส..
กลยุทธ์การสอนคิดแก้ปัญหา||กลยุทธ์....
สุวิทย์ มูลคำ
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสู่การปฏิบัติ =..
เมธินี วงศ์วานิ..
โภชนาการพื้นฐาน /สุนีย์ สหัสโพธิ์, ..
สุนีย์ สหัสโพธิ..
คู่มือนักวิจัยมือใหม่:การประยุกต์ใช..
จรณิต แก้วกังวาล
กลยุทธ์การสอนคิดเปรียบเทียบ||กลยุทธ..
สุวิทย์ มูลคำ
กลยุทธ์การสอนคิดวิพากษ์||กลยุทธ์.....
สุวิทย์ มูลคำ
กลยุทธ์การสอนคิดประยุกต์||กลยุทธ์....
สุวิทย์ มูลคำ
กลยุทธ์การสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ||ก..
สุวิทย์ มูลคำ
กลยุทธ์การสอนคิดเชิงมโนทัศน์||กลยุท..
สุวิทย์ มูลคำ
Radiobiology for the radiologist /..
Hall, Eric J.||..
กลยุทธ์การสอนคิดเชิงกลยุทธ์||กลยุทธ..
สุวิทย์ มูลคำ
กลยุทธ์การสอนคิดสร้างสรรค์||กลยุทธ์..
สุวิทย์ มูลคำ
กลยุทธ์การสอนคิดสังเคราะห์||กลยุทธ์..
สุวิทย์ มูลคำ
กลยุทธ์การสอนคิดอนาคต||กลยุทธ์...กา..
สุวิทย์ มูลคำ
กลยุทธ์...การสอนคิดเชิงมโนทัศน์เล่ม..
สุวิทย์ มูลคำ
Physics and radiobiology of nuclear..
Saha, Gopal B.
แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ =Service P..
ดวงดาว ศรียากูล..
Fundamentals of Ionizing Radiation ..
Andreo, P.||Bur..
Encyclopedia of electronic componen..
Platt, Charles|..
Encyclopedia of electronic componen..
Platt, Charles
Magnetic resonance imaging :physica..
Brown, Robert W..
คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา PYTHON (ฉบับ..
ณัฐวัตร คำภักดี
พยาธิวิทยากายวิภาค =Anatomic pathol..
จริยา ไวศยารัทธ..
Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร..
สุชาติ คุ้มมะณี
Make money บวก marketing เพื่อเป็น ..
กฤษณะ ภักดีพงษ์..
Radiation physics for medical physi..
Podgorsak, E. B.
Human sectional anatomy :atlas of b..
Ellis, Harold||..
Harrison's principles of internal m..
Jameson, J. Lar..
Pediatric Nuclear Medicine and Mole..
Treves, S. Ted...
The Modern Technology of Radiation ..
Van Dyk, J.,ed.
การแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตั..
ปิยาภรณ์ อภิสาร..
Digital mammography :a holistic app..
Hogg, Peter,ed...
Basic Science of PET Imaging /Magdy..
Khalil, Magdy M..
Radiological safety and quality :pa..
Lau, Lawrence,e..
clinical radiation oncology /Joel E..
Tepper, Joel E...
จิตวิทยาการเรียนการสอน /วีรพล แสงปั..
วีรพล แสงปัญญา
Encyclopedia of electronic componen..
Platt, Charles|..
ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC =TOEIC :..
อี, กี แทก ||อา..
การดูแลด้านโภชนาการเพื่อควบคุมกลุ่ม..
นพวรรณ เปียซื่อ..
คู่มือการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์ /..
แพทยสภา
TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!/สุรชัย รอด..
สุรชัย รอดงาม
จริต 6 :ศาสตร์ในการอ่านใจคน /อนุสร ..
อนุสร จันทพันธ์..
TOEIC Practice Tests ตะลุยโจทย์ TOE..
สุรชัย รอดงาม||..
เทคโนโลยีนำส่งยาสมุนไพรทางรับประทาน..
ฤดีกร วิวัฒนปฐพ..
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยา..
นงค์คราญ วิเศษก..
วิธีชนะมิตรและจูงใจคน =How to win f..
คาร์เนกี, เดล,ค..
นวัตกรรมการเรียนการสอนของครูยุคใหม่..
สุคนธ์ สินธพาน..
CU-TEP grammar :error identificatio..
สุทิน พูลสวัสดิ..
สรุป Grammar TOEFL /นเรศ สุรสิทธิ์
นเรศ สุรสิทธิ์
หายป่วยด้วยยาแผนไทย /ดวงแก้ว อังกูร..
ดวงแก้ว อังกูรส..
รูปแบบการเรียนการสอน :ทางเลือกที่หล..
ทิศนา แขมมณี
การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน :แ..
จินตวีร์ คล้ายส..
วิธีบริหารจัดการชีวิตการงานให้มีประ..
เคอนิก, เดทเลฟ ..
การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่..
จินตวีร์ คล้าย..
ผ่านฉลุย ตะลุย TOEIC /ดนัย วงษา
ดนัย วงษา
English workshop ฝึกภาษาอังกฤษให้ "..
กมลชนก นวมทอง
เก่งสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ..
บี ทีม||จารุณี ..
เก่งอังกฤษพิชิต Grammar + แบบฝึกหัด..
เอกชัย เกรียงโก..
เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ พูดอังกฤษได้เป..
แบรดชอว์, อดัม
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 /ปรเมษฐ์ ปัญญาเ..
ปรเมษฐ์ ปัญญาเห..
การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC..
พิมพันธ์ เดชะคุ..
สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย PLC & LO..
พิมพันธ์ เดชะคุ..
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในองค์กร :หลักก..
ประจวบ กล่อมจิตร
คู่มือการแพทย์แผนไทย เส้นทางสู่มืออ..
หมอปริญญา แพทย์..
รู้เท่าทัน บริหาร จัดการ เรื่องเบาห..
ระวีวรรณ เลิศวั..
พฤติกรรมสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีและการปร..
จักรพันธ์ เพ็ช..
กฎหมายการแพทย์ :ความยินยอมภายหลังได..
วิฑูรย์ ตรีสุน..
วิจัยอนามัยครอบครัว =Research in fa..
สุธรรม นันทมงคล..
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน =School hea..
จินตนา สรายุทธพ..
ระบบสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื..
ศิริอร สินธุ||ม..
คู่มือดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเต..
โยะชิโกะ, โยะเน..
สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคใต้ /เพ็ญ..
เพ็ญนภา ทรัพย์เ..
พืชสมุนไพรประเภทต้นเล่ม1 /สมบูรณ์ เ..
สมบูรณ์ เกียรติ..
พืชสมุนไพรประเภทต้นเล่ม2 /สมบูรณ์ เ..
สมบูรณ์ เกียรติ..
สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคอีสาน /เพ..
เพ็ญนภา ทรัพย์เ..
สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคกลาง /เพ็..
เพ็ญนภา ทรัพย์เ..
สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ /เพ..
เพ็ญนภา ทรัพย์เ..
หลักการพื้นฐานของการแพทย์แผนไทย ในร..
คมสัน ทินกร ณ อ..
กัญชาที่ใช้ในการแพทย์แผนไทย (สำหรับ..
คมสัน ทินกร ณ อ..
มิติสุขภาพ:กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้า..
โกมาตร จึงเสถีย..
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ :ขั้นพื้นฐาน ป..
ขวัญเมือง แก้วด..
อนามัยครอบครัว=Family health /บรรณา..
โชคชัย หมั่นแสว..
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ /ดรุณวรรณ..
ดรุณวรรณ สุขสม
โรคซึมเศร้า /ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ..
ประเสริฐ ผลิตผล..
อาสาสมัครสาธารณสุข :จิตอาสาภาวะสุขภ..
โกมาตร จึงเสถีย..
พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไรให้ถูกใจค..
สุธาพร ล้ำเลิศก..
โรคอัลไซเมอร์ :การดูแลแบบองค์รวมและ..
มณี ภิญโญพรพาณิ..
การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ค..
วิภารัตน์ สุวรร..
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบา..
ธีระ กลลดาเรือง..
ออฟฟิศซินโดรม กลเม็ดเด็ด พิชิตโรควั..
เล็กฉัตริษา |..
รู้ทัน ธาลัสซีเมีย เลือดจางชนิดต่าง..
กนกอร บุญพิทักษ์
พิชิตเบาหวาน :ด้วยท่าบริหารง่าย ๆ /..
ณรงค์ จันทร์หอม
การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแ..
เผ่า อนันจิ๋ว
เวชปฏิบัติครอบครัว3 :ขั้นตอนการดูแล..
กนกพร ภิญโญพรพา..
ไชยาโมเดล :โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระ..
จรวย สุวรรณบำรุ..
กายวิภาคการออกกําลังกายแบบฝึกกล้ามเ..
เดอลาวีเย, เฟรด..
ระบาดวิทยา เพื่อการบริหารงานสาธารณส..
คำนวณ อึ้งชูศัก..
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ..
อัจฉรา ปุราคม||..
สภาพแวดล้อมในการทำงานและความเสี่ยงท..
แอนน์ จิระพงษ์ส..
แนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้..
อะเคื้อ อุณหเลข..
Q&A ไขปัญหา "วัคซีน" อาวุธสำคัญในกา..
ชิษณุ พันธุ์เจร..
เส้นทางสู่การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อม..
วราภรณ์ พรหมวิอ..
วัฒนธรรมในอาเซียน /กฤชกร เพชรนอก, ..
กฤชกร เพชรนอก|..
ทักษะทฤษฎีดนตรีตะวันตก /วิบูลย์ ตระ..
วิบูลย์ ตระกูลฮ..
เต้านม :โรคต้องรู้และการดูแลรักษา /..
กนกอร บุญพิทักษ์
ประยุกต์สร้างเว็บไซต์และเปิดร้านค้า..
จีราวุธ วารินทร์
ระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายและทำ..
จรวย สุวรรณบำรุ..
หลักการออกแบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลด้วย..
จารี ทองคำ
พัฒนา Mobile App ฉบับ Pro Android /..
บัญชา ปะสีละเตสัง
กฎ ทฤษฎี และวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับ..
การ์เวย์-วิลเลี..
มือใหม่หัดสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPre..
สุมลรัตน์ ภิรมย..
สร้างเว็บไซต์ให้ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์..
โรส, แดน||Rose,..
สร้าง Mobile App ข้ามแพลตฟอร์ม ด้วย..
อวยพร โกมลวิจิต..
คู่มือทำธุรกิจบนไลน์-ตัวช่วยลูกค้าต..
มัณฑิตา จินดา

วัสดุฯแนะนำ

Clinicalkey

ScienceDirect

ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital "วช."

ฐานข้อมูลTHAIJO

ฐานข้อมูลPubMed

Google Scholar

ฐานข้อมูลThaiLIS
 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.