เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
 
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดวทก.

คำค้น:

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
 
      เนื่องจาก การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้วิทยาลัยฯ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค งานห้องสมุด จึงมีข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ ดังนี้
 

ข้อควรปฏิบัติของผู้เข้าใช้บริการ
 
1. อนุญาตให้ผู้เข้าใช้บริการที่ผ่านการตรวจคัดกรอง หรือที่มีสติ๊กเกอร์ยืนยันการตรวจคัดกรอง เข้าใช้บริการเท่านั้น (กรณีที่ไม่ผ่านการตรวจคัดกรอง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของ ผู้เข้าใช้บริการอุณหภูมิปกติ เจ้าหน้าที่จะติดสติกเกอร์ และให้เข้าใช้บริการได้ตามปกติ ถ้าอุณหภูมิ 37.3 ขึ้นไป 
ทางเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการ (และจะดำเนินการแจ้งอาจารย์กลุ่มคัดกรองของวิทยาลัยต่อไป)
 
2. บังคับให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยของตนเอง ตลอดระยะเวลาการเข้าใช้บริการในห้องสมุด และใช้เจลล้างมือที่จัดเตรียมไว้ก่อนเข้าใช้บริการ

3. ผู้เข้าใช้บริการต้องลงชื่อเข้า - ออก ทุกครั้ง

4. ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระ สิ่งของต่างๆ เข้าห้องสมุด (ยกเว้นทรัพย์สินมีค่า เช่น โน๊ตบุ๊ค กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ)

5. ม่อนุญาตให้เคลื่อนย้าย โต๊ะ เก้าอี้ ผู้เข้าใช้บริการต้องนั่งตามจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น

6. ผู้เข้าใช้บริการ 1 ท่าน จะมีเวลาในการศึกษาค้นคว้า ได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

 

ขั้นตอนในการบริการ รับ - คืน – ค่าปรับเกินระยะเวลาที่กำหนดส่ง
 
1. กรณีผู้เข้าใช้บริการ ยืม – หนังสือ (คืนหนังสือ ในกรณีที่มีค่าปรับเกินระยะเวลาที่กำหนดส่ง) ให้ยืนห่างกันตามจุดที่เจ้าหน้าที่มาร์คไว้ รวมถึงการใช้บริการตอบคำถามด้วยเช่นกัน

2. การคืนหนังสือที่ไม่เกินระยะเวลากำหนดส่ง ผู้คืนสามารถวางหนังสือ ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ และจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับคืนในระบบต่อไป (ห้ามวางหนังสือที่เกินกำหนดส่ง ให้ติดต่อคืนกับเจ้าหน้าที่โดยตรง)

3. หากหนังสือที่ผู้เข้าใช้บริการยืมไปแล้วถึงกำหนดส่ง แต่ต้องการยืมต่อ ให้แจ้งใน Line กลุ่ม library kmpht โดยพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล – บาร์โค้ด หนังสือ จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วดำเนินการยืมต่อให้ พร้อมแจ้งกลับว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

     

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

หลักโภชนาการคลินิกและการจัดการอาหาร..
วิโรจน์ ไววานิช..
การจัดการภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ =..
วีรศักดิ์ เมือง..
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 :การป้องกันและก..
วิโรจน์ เจียมจร..
การปฐมพยาบาล =First Aids /รำแพน พรเ..
รำแพน พรเทพเกษม..
กลยุทธ์การสอนคิดวิเคราะห์||กลยุทธ์...
สุวิทย์ มูลคำ
พืชสมุนไพรประเภทเถา-เครือ /สมบูรณ์ ..
สมบูรณ์ เกียรติ..
Merrill's atlas of radiographic pos..
Long, Bruce W.,..
ตำราการนวดไทยบำบัด 2 และ 3 /ผู้เขีย..
พระครูอุปการพัฒ..
การวัดปริมาณรังสีเอกซ์ :จากการตรวจว..
ศุภวิทู สุขเพ็ง
Chest x-ray made easy /Jonathan Cor..
Corne, Jonathan..
Image processing with MATLAB :appli..
Demirkaya, Omer..
Biomedical image analysis recipes i..
Reyes-Aldasoro,..
Diagnostic imaging /Peter Armstrong..
Armstrong, Pete..
Handbook of MRI technique /Catherin..
Westbrook, Cath..
Medical imaging :techniques, reflec..
Carver, Elizabe..
Sectional anatomy by MRI and CT /Ma..
Anderson, Mark ..
Handbook of interventional radiolog..
Kandarpa, Krish..
Computed tomography :physical princ..
Seeram, Euclid
Ball and Moore's essential physics ..
Ball, John,TDCR..
Examination review for radiography ..
Giordano, Selle..
Essentials of radiologic science /D..
Orth, Denise||F..
Atlas of imaging anatomy /[editor b..
Olivetti, Lucio..
Radiologic science for technologist..
Bushong, Stewar..
Introduction to radiologic & imagin..
Adler, Arlene M..
Quality and safety in medical imagi..
Kanne, Jeffrey P.
The essential physics of medical im..
Bushberg, Jerro..
Physics in nuclear medicine /Simon ..
Cherry, Simon R..
The handbook of medical image perce..
Samei, Ehsan,ed..
Digital Radiography and PACS /Chris..
Carter, Christi..
Medical imaging :technology and app..
Farncombe, Troy..
Basic clinical radiobiology /edited..
Joiner, Michael..
Biomolecular action of ionizing rad..
Lehnert, Shirley
Free radicals in biology and medici..
Halliwell, Barr..
Fundamentals of pediatric imaging /..
Donnelly, Lane ..
Clinical imaging :with skeletal, ch..
Marchiori, Denn..
Magnetic resonance imaging handbook..
Saba, Luca,edit..
Interventional ultrasound :a practi..
Dietrich Christ..
Chapman and Nakielny's guide to rad..
Watson, Nick,ed..
Weir & Abrahams' imaging atlas of h..
Spratt, Jonatha..
Diagnostic ultrasound :imaging and ..
Shung, K. Kirk
Magnetic resonance imaging :physica..
Bushong, Stewar..
Quality management in the imaging s..
Papp, Jeffrey
Radiation protection in medical rad..
Statkiewicz-She..
Specialty imaging.Functional MRI /J..
Anderson, Jeffr..
Study guide and laboratory exercise..
Hedrick, Wayne ..
Bontrager's handbook of radiographi..
Lampignano, Joh..
Magnetic resonance imaging :physica..
Brown, Robert W..
Point-of-care ultrasound fundamenta..
Wagner, Paul R...
Learning radiology :recognizing the..
Herring, William
Sonography principles and instrumen..
Kremkau, Freder..
Radiographic pathology for technolo..
Kowalczyk, Nina
Principles and Practice of Radiatio..
Washington, Cha..
Radiographic imaging and exposure /..
Fauber, Terri L.
MRI in practice /Catherine Westbroo..
Westbrook, Cath..
Radiography essentials for limited ..
Long, Bruce W.|..
A practical approach to medical ima..
Berry, Elizabet..
MRI from picture to proton /Donald ..
McRobbie, Donal..
แคลคูลัส 1 /ดำรงค์ ทิพย์โยธา, ณัฏฐน..
ดำรงค์ ทิพย์โยธ..
Radiology 101: The basics and funda..
Farrell, Thomas..
รวมกฎและสูตร แคลคูลัส ระดับมหาวิทยา..
เลิศ สิทธิโกศล
MRI :หลักการและความปลอดภัยในการใช้ง..
ไพรัช สายวิรุณพ..
CT- and MR-guided interventions in ..
Mahnken, Andrea..
ปัญหาที่พบบ่อยทางรังสีวิทยา =Common..
สิริพร หิรัญแพท..
Digital image quality in medicine /..
Pianykh, Oleg S.
Sonography scanning :principles and..
Tempkin, Betty ..
Multi-detector CT imaging :Abdomen,..
Saba, Luca,edit..
Patient Care in Radiography :With a..
Ehrlich, Ruth A..
Introduction to sectional anatomy /..
Madden, Michael..
ข้อสอบภาคปฏิบัติเภสัชกรรมไทย /พิเชษ..
พิเชษฐ์ เลิศธร..
คู่มือรวมกฎหมายและพระราชบัญญัติสำหร..
ภาณุภัทร วงศ์วร..
ไม่เก่งคณิต ทำยังไงให้ติดราชการ /จั..
ศรัณย์ จารุเวฬ|..
คู่มือสอบรับราชการ กรมส่งเสริมการปก..
อุดม สุขทอง
Radiobiology for the Radiologist /E..
Hall, Eric J. |..
Physics of radiation therapy ||Khan..
Gibbons, John P.
ปฏิบัติการพยาบาล สูติศาสตร์-นรีเวชว..
ยุวดี วัฒนานนท์..
การประเมินภาวะโภชนาการ /จินตนา สุวิ..
จินตนา สุวิทวัส..
กลยุทธ์การสอนคิดแก้ปัญหา||กลยุทธ์....
สุวิทย์ มูลคำ
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสู่การปฏิบัติ =..
เมธินี วงศ์วานิ..
โภชนาการพื้นฐาน /สุนีย์ สหัสโพธิ์, ..
สุนีย์ สหัสโพธิ..
คู่มือนักวิจัยมือใหม่:การประยุกต์ใช..
จรณิต แก้วกังวาล
กลยุทธ์การสอนคิดเปรียบเทียบ||กลยุทธ..
สุวิทย์ มูลคำ
กลยุทธ์การสอนคิดวิพากษ์||กลยุทธ์.....
สุวิทย์ มูลคำ
กลยุทธ์การสอนคิดประยุกต์||กลยุทธ์....
สุวิทย์ มูลคำ
กลยุทธ์การสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ||ก..
สุวิทย์ มูลคำ
กลยุทธ์การสอนคิดเชิงมโนทัศน์||กลยุท..
สุวิทย์ มูลคำ
Radiobiology for the radiologist /..
Hall, Eric J.||..
กลยุทธ์การสอนคิดเชิงกลยุทธ์||กลยุทธ..
สุวิทย์ มูลคำ
กลยุทธ์การสอนคิดสร้างสรรค์||กลยุทธ์..
สุวิทย์ มูลคำ
กลยุทธ์การสอนคิดสังเคราะห์||กลยุทธ์..
สุวิทย์ มูลคำ
กลยุทธ์การสอนคิดอนาคต||กลยุทธ์...กา..
สุวิทย์ มูลคำ
กลยุทธ์...การสอนคิดเชิงมโนทัศน์เล่ม..
สุวิทย์ มูลคำ
Physics and radiobiology of nuclear..
Saha, Gopal B.
แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ =Service P..
ดวงดาว ศรียากูล..
Fundamentals of Ionizing Radiation ..
Andreo, P.||Bur..
Human sectional anatomy :atlas of b..
Ellis, Harold||..
Encyclopedia of electronic componen..
Platt, Charles|..
Encyclopedia of electronic componen..
Platt, Charles
Magnetic resonance imaging :physica..
Brown, Robert W..
คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา PYTHON (ฉบับ..
ณัฐวัตร คำภักดี
พยาธิวิทยากายวิภาค =Anatomic pathol..
จริยา ไวศยารัทธ..
Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร..
สุชาติ คุ้มมะณี
Make money บวก marketing เพื่อเป็น ..
กฤษณะ ภักดีพงษ์..
Radiation physics for medical physi..
Podgorsak, E. B.
Harrison's principles of internal m..
Jameson, J. Lar..
Pediatric Nuclear Medicine and Mole..
Treves, S. Ted...
The Modern Technology of Radiation ..
Van Dyk, J.,ed.
การแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตั..
ปิยาภรณ์ อภิสาร..
Digital mammography :a holistic app..
Hogg, Peter,ed...
Basic Science of PET Imaging /Magdy..
Khalil, Magdy M..
Radiological safety and quality :pa..
Lau, Lawrence,e..
clinical radiation oncology /Joel E..
Tepper, Joel E...
จิตวิทยาการเรียนการสอน /วีรพล แสงปั..
วีรพล แสงปัญญา
Encyclopedia of electronic componen..
Platt, Charles|..
ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC =TOEIC :..
อี, กี แทก ||อา..
สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ /เพ..
เพ็ญนภา ทรัพย์เ..
การดูแลด้านโภชนาการเพื่อควบคุมกลุ่ม..
นพวรรณ เปียซื่อ..
คู่มือการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์ /..
แพทยสภา
TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!/สุรชัย รอด..
สุรชัย รอดงาม
เทคโนโลยีนำส่งยาสมุนไพรทางรับประทาน..
ฤดีกร วิวัฒนปฐพ..
จริต 6 :ศาสตร์ในการอ่านใจคน /อนุสร ..
อนุสร จันทพันธ์..
TOEIC Practice Tests ตะลุยโจทย์ TOE..
สุรชัย รอดงาม||..
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยา..
นงค์คราญ วิเศษก..
วิธีชนะมิตรและจูงใจคน =How to win f..
คาร์เนกี, เดล,ค..
นวัตกรรมการเรียนการสอนของครูยุคใหม่..
สุคนธ์ สินธพาน..
CU-TEP grammar :error identificatio..
สุทิน พูลสวัสดิ..
สรุป Grammar TOEFL /นเรศ สุรสิทธิ์
นเรศ สุรสิทธิ์
หายป่วยด้วยยาแผนไทย /ดวงแก้ว อังกูร..
ดวงแก้ว อังกูรส..
รูปแบบการเรียนการสอน :ทางเลือกที่หล..
ทิศนา แขมมณี
การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน :แ..
จินตวีร์ คล้ายส..
วิธีบริหารจัดการชีวิตการงานให้มีประ..
เคอนิก, เดทเลฟ ..
การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่..
จินตวีร์ คล้าย..
ผ่านฉลุย ตะลุย TOEIC /ดนัย วงษา
ดนัย วงษา
English workshop ฝึกภาษาอังกฤษให้ "..
กมลชนก นวมทอง
เก่งสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ..
บี ทีม||จารุณี ..
เก่งอังกฤษพิชิต Grammar + แบบฝึกหัด..
เอกชัย เกรียงโก..
เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ พูดอังกฤษได้เป..
แบรดชอว์, อดัม
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 /ปรเมษฐ์ ปัญญาเ..
ปรเมษฐ์ ปัญญาเห..
การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC..
พิมพันธ์ เดชะคุ..
สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย PLC & LO..
พิมพันธ์ เดชะคุ..
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในองค์กร :หลักก..
ประจวบ กล่อมจิตร
คู่มือการแพทย์แผนไทย เส้นทางสู่มืออ..
หมอปริญญา แพทย์..
รู้เท่าทัน บริหาร จัดการ เรื่องเบาห..
ระวีวรรณ เลิศวั..
พฤติกรรมสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีและการปร..
จักรพันธ์ เพ็ช..
กฎหมายการแพทย์ :ความยินยอมภายหลังได..
วิฑูรย์ ตรีสุน..
วิจัยอนามัยครอบครัว =Research in fa..
สุธรรม นันทมงคล..
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน =School hea..
จินตนา สรายุทธพ..
ระบบสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื..
ศิริอร สินธุ||ม..
คู่มือดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเต..
โยะชิโกะ, โยะเน..
พืชสมุนไพรประเภทต้นเล่ม1 /สมบูรณ์ เ..
สมบูรณ์ เกียรติ..
พืชสมุนไพรประเภทต้นเล่ม2 /สมบูรณ์ เ..
สมบูรณ์ เกียรติ..
สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคใต้ /เพ็ญ..
เพ็ญนภา ทรัพย์เ..
สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคอีสาน /เพ..
เพ็ญนภา ทรัพย์เ..
สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคกลาง /เพ็..
เพ็ญนภา ทรัพย์เ..
หลักการพื้นฐานของการแพทย์แผนไทย ในร..
คมสัน ทินกร ณ อ..
กัญชาที่ใช้ในการแพทย์แผนไทย (สำหรับ..
คมสัน ทินกร ณ อ..
มิติสุขภาพ:กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้า..
โกมาตร จึงเสถีย..
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ :ขั้นพื้นฐาน ป..
ขวัญเมือง แก้วด..
อนามัยครอบครัว=Family health /บรรณา..
โชคชัย หมั่นแสว..
โรคซึมเศร้า /ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ..
ประเสริฐ ผลิตผล..
อาสาสมัครสาธารณสุข :จิตอาสาภาวะสุขภ..
โกมาตร จึงเสถีย..
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ /ดรุณวรรณ..
ดรุณวรรณ สุขสม
พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไรให้ถูกใจค..
สุธาพร ล้ำเลิศก..
โรคอัลไซเมอร์ :การดูแลแบบองค์รวมและ..
มณี ภิญโญพรพาณิ..
การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ค..
วิภารัตน์ สุวรร..
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบา..
ธีระ กลลดาเรือง..
ออฟฟิศซินโดรม กลเม็ดเด็ด พิชิตโรควั..
เล็กฉัตริษา |..
รู้ทัน ธาลัสซีเมีย เลือดจางชนิดต่าง..
กนกอร บุญพิทักษ์
พิชิตเบาหวาน :ด้วยท่าบริหารง่าย ๆ /..
ณรงค์ จันทร์หอม
การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแ..
เผ่า อนันจิ๋ว
เวชปฏิบัติครอบครัว3 :ขั้นตอนการดูแล..
กนกพร ภิญโญพรพา..
ไชยาโมเดล :โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระ..
จรวย สุวรรณบำรุ..
กายวิภาคการออกกําลังกายแบบฝึกกล้ามเ..
เดอลาวีเย, เฟรด..
ระบาดวิทยา เพื่อการบริหารงานสาธารณส..
คำนวณ อึ้งชูศัก..
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ..
อัจฉรา ปุราคม||..
สภาพแวดล้อมในการทำงานและความเสี่ยงท..
แอนน์ จิระพงษ์ส..
Q&A ไขปัญหา "วัคซีน" อาวุธสำคัญในกา..
ชิษณุ พันธุ์เจร..
แนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้..
อะเคื้อ อุณหเลข..
เส้นทางสู่การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อม..
วราภรณ์ พรหมวิอ..
วัฒนธรรมในอาเซียน /กฤชกร เพชรนอก, ..
กฤชกร เพชรนอก|..
ทักษะทฤษฎีดนตรีตะวันตก /วิบูลย์ ตระ..
วิบูลย์ ตระกูลฮ..
เต้านม :โรคต้องรู้และการดูแลรักษา /..
กนกอร บุญพิทักษ์
ประยุกต์สร้างเว็บไซต์และเปิดร้านค้า..
จีราวุธ วารินทร์
ระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายและทำ..
จรวย สุวรรณบำรุ..
หลักการออกแบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลด้วย..
จารี ทองคำ
พัฒนา Mobile App ฉบับ Pro Android /..
บัญชา ปะสีละเตสัง
กฎ ทฤษฎี และวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับ..
การ์เวย์-วิลเลี..
มือใหม่หัดสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPre..
สุมลรัตน์ ภิรมย..
สร้างเว็บไซต์ให้ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์..
โรส, แดน||Rose,..
สร้าง Mobile App ข้ามแพลตฟอร์ม ด้วย..
อวยพร โกมลวิจิต..
คู่มือทำธุรกิจบนไลน์-ตัวช่วยลูกค้าต..
มัณฑิตา จินดา

วัสดุฯแนะนำ

Clinicalkey

ScienceDirect

ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital "วช."

ฐานข้อมูลTHAIJO

ฐานข้อมูลPubMed

Google Scholar

ฐานข้อมูลThaiLIS
 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.